آموزش

اینجانب هر نوع آموزش مورد درخواست در حوزه قرارداد نویسی و شرکت در مناقصات و مزایدات و لایف استایل پیمانکاری و بنا به درخواست بصورت شخصی و گروهی برگذار میکنم همین حالا میتوانید درخواست بدهید.